Számunkra a vásárlóink, a partnereink és a dolgozóink biztonsága a legfontosabb.

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

I. A Játékszabályzat hatálya

A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Husqvarna Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3.; Cg. 01 09 871570; adószám: 13552583241) mint a nyereményjáték szervezője (a továbbiakban: Szervező), illetve a Sight Innovative Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 2. 4. emelet 2 a.; Cg: 01 09 290923.; adószám: 25819221241), mint a Játék lebonyolítója (továbbiakban: Lebonyolító) adta ki a 2021. évben megrendezésre kerülő „Gardena tavaszi nyereményjáték” maradjakertben.hu oldalon lebonyolított promóciós játékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játék független a Facebook és Google felületektől, melyek nem támogatják, valamint nem vesznek részt benne.

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni. Szervező és a Lebonyolító jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

II. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a játékban való részvétel érdekében, a Játék időtartama alatt a www.maradjakertben.hu weboldalon megadják az e-mail címüket, elfogadják a részvételi feltételeket, helyesen válaszolják meg a tudásalapú kérdést, valamint feliratkoznak a Gardena hírlevelére is. A kérdésre adott választ nem áll módunkban azonnal validálni, így azt a sorsolást követően ellenőrizzük a nyertes esetében. Amennyiben a kisorsolt nyertes által megadott válasz helytelen, úgy a nyertes nem jogosult a nyereményére és pótnyertes kisorsolására kerül sor.

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél és Lebonyolítónál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil) visszaél; c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

III. Nyeremények

A Játék során 4 darab nyeremény kerül kisorsolásra az alábbiak szerint:

•3 darab, 18708-34 kódszámmal jelölt Gardena Classic Négyszögesőztető AquaZoom compact, melyeknek ajánlott bruttó fogyasztói ára egyenként 13.400 Ft.

•1 darab, 14800-20 kódszámmal jelölt Gardena AquaClean 24/18V P4A Magasnyomású mosó akkumulátorral készlet, melynek ajánlott bruttó fogyasztói ára 70.800 Ft.

A nyeremények utáni adófizetési kötelezettséget minden esetben a Szervező vállalja.

IV. A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Játék időtartama alatt megadja az e-mail címét, elfogadja a részvételi feltételeket, helyesen válaszolja meg a tudásalapú kérdést, valamint feliratkozik a Gardena hírlevelére maradjakertben.hu oldalon.

A Játékosoknak lehetőségük van a hírlevelezési listáról leiratkozni, ilyenkor automatikusan visszavonják a Játékba való nevezésüket. A sorsoláson kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék lezárása után történő sorsolás időpontjában fel vannak iratkozva a Gardena hírlevelére. A leiratkozásból adódó valamennyi következményt a Játékosok maguk viselik.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

Minden Játékos csak egyszer jogosult nyerni a Játékban és csak egyszer jogosult feliratkozni a Gardena hírlevelére. Egy Játékos csak egy e-mail címről jogosult feliratkozni a Gardena hírlevelére.

A sorsolás a Játék vége dátumát követő munkanapon történik számítógépes algoritmus segítségével, ezt követően értesül a játékos arról, hogy nyert-e nyereményt.

Nyeremény esetén ellenőrizzük, hogy a nyertes a tudásalapú kérdésre helyesen válaszolt. Amennyiben a nyertes helytelenül válaszolta meg a kérdést, úgy a nyereményre nem jogosult. Ebben az esetben pótnyertes sorsolására kerül sor.

V. A Játék időtartama

A Játék kezdete: 2021.07.13. 00:00

A Játék vége: 2021.08.19. 23:59

VI. Sorsolás

A Nyeremények kisorsolására 2021. augusztus 20-án 10:00 órakor kerül sor a Lebonyolító székhelyén: 1055 Budapest, Szalay utca 2. IV. em. 2/a. 

A Nyeremények kisorsolására a Játékosok közül véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerül sor. 

A Sorsolás nem nyilvános.

VII. Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása

A Nyertesek listáját a Lebonyolító a /maradjakertben.hu/ oldalon teszi közzé. A Játékosok a Játékban történő regisztrációval egy időben elfogadják, hogy a Lebonyolító a nyertes Játékosok nevét az oldalon közzé tegye.

A Nyeremény átvételének módjával és a nyertes címével kapcsolatban a Lebonyolító felveszi a kapcsolatot a Nyertessel e-mail formájában. Amennyiben a Nyertes nem válaszol 1 munkanapon belül a kapcsolatfelvételre, a Lebonyolító egy további alkalommal megpróbálja felvenni a kapcsolatot a Nyertessel. Amennyiben Nyertes a manuális értesítésre sem válaszol további 2 munkanapon belül, automatikusan eláll a Nyereményhez való jogosultságától.

Amennyiben a Nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát, a nyeremény visszakerül a rendszerbe és 3 munkanapon belül ismét kisorsolásra kerül az eredetivel megegyező módon.

A pótnyertesre ugyanezen feltételek/szabályok vonatkoznak.

Szervező kizárja a felelősséget a Játékos által helytelenül megadott elérhetőség miatt meghiúsuló kapcsolatfelvétel esetén.

A nyereményeket a Lebonyolító postai úton juttatja el a nyertes számára a kapcsolatfelvétel során megadott címre. A Lebonyolító nem vállal felelősséget a Nyertes által megadott hibás címéből eredő károkért. A Nyeremény utáni esetleges adókötelezettségek teljesítése a Szervezőt terheli. A postai kézbesítés költsége a Lebonyolítót terheli. A főnyeremény és a különdíj átadása a Szervező, a Lebonyolító és a Nyertes által egyeztetett helyszínen, időpontban és módon történik.

A Játékosoknak lehetőségük van arra, hogy nyeremény esetén elálljanak a nyereményüktől, amennyiben mégsem kívánják azt átvenni. A nyereményről való lemondásból adódó valamennyi következményt a Játékosok maguk viselik. A nyeremények nem átruházhatók és készpénzre nem válthatók.

VIII. Adatvédelem, adatkezelés

A Lebonyolító kiemelt fontosságúnak tekinti a Játékkal érintett személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelését. A Lebonyolító a Játék során tudomására jutott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül és adatkezelési tevékenységét az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), a vonatkozó jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága által kiadott ajánlásainak, iránymutatásainak, határozatainak, és egyéb közleményeinek megfelelően végzi.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán adott hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban - lévén a beazonosításához szükséges személyes adatok hiányában a Játékos sorsoláson való részvétele és a vele történő kapcsolatfelvétel nem lehetséges - a Játékos nem vehet részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.

IX. Egyéb rendelkezések

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, a nyeremények postai kézbesítésének költségét és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő költségek azonban a Játékost terhelik.

Szervező és Lebonyolító a jelen Játékszabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.